SUBVENCIJE-Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice tj. privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva Prosvete RS.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju: roditelji koji su državljani Republike Srbije, roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
i roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću.

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu Mala Akademija i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

Nakon potpisivanja ugovora sa PU Mala Akademija, roditelj odlazi u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII, i tamo predaje:

  1. Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (možete ga preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, na šalteru Sekretarijata ili u Privatnoj predškolskoj ustanovi Mala Akademija);
  2. Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić;
  3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja;
  4. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
  5. Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda;
  6. Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom Mala Akademija, sa svim sastavnim delovima ugovora.

Pošto predaju ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

 

Cena vrtića > 27.952,00 Cena vrtića < 27.952,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.590,40
Grad plaća 22.361,60 dinara Do cene vrtića

Mesečni iznos koji se priznaje kao osnov za obračun dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi može da bude najviše do ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd, a koje donosi gradonačelnik grada Beograda, odnosno iznos od najviše 27.952 dinara mesečno po detetu.

Mesečni iznos naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi iznosi najviše do 80% ekonomske cene iz stava 1. ovog člana, odnosno iznos od najviše 22.361,60 dinara mesečno po detetu.

Obavezno učešće podnosioca zahteva iznosi 20% ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd, odnosno 5.590,40dinara.

Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

  • Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
  • Privatnoj predškolskoj ustanovi Mala Akademija